OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro použití internetového obchodu společnosti Garmisch, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetového obchodu společnosti Garmisch, r.o. na adrese http://www.garmischsro.cz (dále jen „aplikace").

2. Provozovatelem internetového obchodu je společnost Garmisch, s.r.o., Jakubov u Moravských Budějovic 154, pošta Lesonice 675 44 ,IČ: 607 10 586, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15555 (dále jen „provozovatel").

3. Provozovatele je možno kontaktovat písemně na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 154, pošta Lesonice 675 44, telefonem na tel. č. 737 877 225, 724 925 926, nebo emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4. Prostřednictvím aplikace dochází k uzavírání kupních smluv mezi provozovatelem internetového obchodu jakožto prodávajícím a zákazníkem jakožto kupujícím.

II. Vznik kupní smlouvy

1. Zákazník (kupující), který hodlá kupovat zboží prostřednictvím aplikace je povinen zadat prostřednictvím aplikace požadované identifikační údaje, aby bylo možné uzavřít kupní smlouvu na objednané zboží.

2. Zákazník (kupující) je povinen zboží, které hodlá koupit, vložit do košíku. Název a hlavní charakteristika zboží je uvedena v nabídce internetového obchodu. Cena zboží je uvedena současně s popisem zboží a je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány (kromě poštovného a balného, které je uvedeno zvlášť). Nabídka zboží zůstává v platnosti, pokud je zboží prostřednictvím aplikace nabízené.

3. K objednání zboží (odeslání návrhu kupní smlouvy) dojde teprve poté, co kupující potvrdí objednávku zboží, které je vloženo do košíku. Po potvrzení objednávky kupujícím bude objednávka (návrh kupní smlouvy) zboží doručena prodávajícímu.

4. Pokud prodávající objednávku (návrh smlouvy) přijme, bude mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, jejíž obsah je dán objednaným zbožím, jeho cenou a těmito obchodními podmínkami.

5. Po přijetí objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) prodávajícím bude kupující informován emailem, který bude kupujícímu odeslán do 24 hod po odeslání objednávky.

6. Pokud v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má provozovatel právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění má provozovatel i v případě, kdy dodavatel materiálu nutného pro výrobu, výrobci přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prostřednictvím aplikace je možné objednávat si nabízené zboží pouze těm zákazníkům, kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům a je jim 18 let.

2. Zákazník je povinen uvádět při použití aplikace pravdivé informace, které ho umožňují jednoznačně identifikovat jako subjekt práva a nemohou způsobit újmu třetím osobám ani provozovateli.

3. Zákazníkovi je zakázáno zneužívat aplikaci internetového obchodu. Za zneužití aplikace internetového obchodu se považuje zejména nepřevzetí si objednaného zboží, uvádění nepravdivých identifikačních údajů, jakož i jakákoli snaha znesnadnit identifikaci kupujícího jako právního subjektu. Pokud zákazník poruší zákaz zneužití aplikace tím, že si nepřevezme objednané zboží, je povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši hodnoty ½ objednaného zboží (včetně DPH), nejméně však 5.000,-Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

4. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace zákazníkem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje tyto obchodní podmínky.

IV. Úplata za užívání aplikace (používání internetového obchodu)

1. Zákazník je oprávněn užívat aplikaci bezplatně. V případě potvrzené objednávky je povinen uradit pouze cenu objednaného zboží a náklady na dodání zboží (poštovné a balné).

V. Náklady na dodání

1. Objednané zboží zašle provozovatel kupujícímu na dobírku. Náklady na odeslání zboží (poštovné a balné) se účtují v paušální částce 200,-Kč + DPH za objednávku.

2. Při objednávce a dodávce poštou nad 5.000,- Kč nejsou provozovatelem účtované náklady na odeslání zboží.

3. O odeslání a dodání zboží bude zákazník informováni telefonicky nebo emailem.

VI. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1. Každou objednávku je kupující oprávněn do 24 hodin od jejího odeslání zrušit e-mailem a to bez udání důvodu. Při zrušení objednávky je nezbytné identifikovat objednávku, zejména je třeba uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení je kupující povinen nepoužité zboží provozovateli do 14 dnů od převzetí zboží vrátit. Provozovatel je zároveň povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

VII. Dodací lhůta

1. Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. Obvykle je objednané zboží do týdne u zákazníka. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude provozovatel zákazníka obratem informovat.

VIII. Výměna zboží

1. Kupující je oprávněn provozovatele požádat o výměnu nepoužitého a nepoškozeného zboží za jiný druh či velikost. Pokud tomu nebrání provozní důvodu provozovatele, provozovatel této žádosti vyhoví. Zboží je v takovém případě třeba zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu provozovatele. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

IX. Reklamace a záruka

1. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit provozovateli. Za vady vzniklé při přepravě zboží provozovatel neodpovídá.

2. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

3. Záruka se nevztahuje zejména na:

• vady vzniklé běžným používáním a opotřebením obuvi

• nesprávným používáním obuvi

• nedodržováním zásad správné péče a ošetřování obuvi

• nesprávně zvolenou velikost, tvar a obvodovou šíři obuvi

4. Při reklamování zboží je kupující povinen zachovat tento postup:

• informovat provozovatele o reklamaci e-mailem, či písemně

• zaslat zboží jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu provozovatele

• do zásilky uvést důvod reklamace, popsat vadu a jak se projevuje, a uvést adresu kupujícího

• zaslat současně s reklamací doklad o nabytí reklamovaného zboží v obchodě provozovatele

5. Provozovatel reklamaci vyřídí nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží společně s řádnou reklamací.

X. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Zpracování osobních údajů kupujících se děje za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy na objednávané zboží, v rozsahu identifikačních údajů jako jsou jméno, příjmení, bydliště a rok narození. Způsoby zpracování jsou shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, zveřejňování, zpřístupňování, doplňování, úprava, blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou se plní uzavřená kupní smlouva a doba, po kterou má uživatel, který se registroval, tyto údaje, které jsou součástí kupní smlouvy, uložené na serveru u provozovatele.

XI. Závěrečné ustanovení

1. Objednáním zboží (kupujícím) dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem (kupujícím). Obsah smlouvy tvoří tyto obchodní podmínky.

2. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14-ti denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně Obchodních podmínek na http://www.garmischsro.cz

3. Podle takto změněných Obchodních podmínek se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek, se posuzují podle dosavadních Obchodních podmínek.

4. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Okresní soud v Třebíči. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.

5. Výrobce  si vyhrazuje právo  na možnou změnu materiálu. 

6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 2. 2012.

Copyright © 2012 GARMISCH s.r.o.

 

K-SOFT | Spřátelené weby |

Tyto webové stránky používají pouze nezbytné soubory cookies, pro zajištění správného zobrazení stránek. Více zde